วารสารอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์ 

ประจำฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

Published: 2020-10-14